Küsi kohe
X

Küsi kohe

Teenusetingimused

 • Veebisaiti http://ee.uplonline.com/ haldab UPL Europe Ltd.

 • UPL ei paku veebisaidi kaudu ühelegi isikule kaupu. Saidi kaudu pakutakse juurdepääsu teabele, garanteerimata selle kvaliteeti (nagu see on ja koos kõikide vigadega). Veebisaidil või selle kaudu kättesaadav teave, tooted ja tarkvara on tehtud kättesaadavaks parimal võimalikul moel.

  2.a Lahtiütlus garantiidest. Te nõustute sõnaselgelt, et kasutate veebisaiti ainult oma vastutusel. Teavet pakutakse selle kvaliteeti ja saadavust garanteerimata. UPL ütleb sõnaselgelt lahti kõigist otsestest või kaudsetest garantiidest teabele, muu hulgas, kuid mitte ainult kaudsetele garantiidele müügikõlblikkuse, konkreetseks eesmärgiks sobivuse ja õiguste mitterikkumise kohta. UPL ei garanteeri, et teave vastab teie nõuetele või et seda esitatakse katkestusteta, õigeaegselt, turvaliselt või vigadeta; samuti ei anna UPL mingit garantiid veebisaidi kaudu saadavatele tulemustele või tarkvaratõrgete parandamiseks. Te mõistate ja nõustute, et materjalide ja/või andmete allalaadimine või muul viisil veebisaidi kaudu hankimine toimub teie äranägemisel ja vastutusel. Teie vastutate ainuisikuliselt oma arvutisüsteemide kahjustuste või andmekao eest, mis tulenevad sellise materjali ja/või andmete allalaadimisest. UPL ei anna ühtki garantiid mis tahes kaupadele ega teenustele, mis on ostetud või hangitud veebisaidi kaudu või veebisaidi kaudu tehtud tehingute käigus. UPLmaililt või teenuse kaudu saadav suuline või kirjalik nõuanne või teave ei kujuta endast ühtki garantiid, mida siin sõnaselgelt antud ei ole. UPL ei anna garantiid, et teavet esitatakse katkestusteta, õigeaegselt, turvatult või vigadeta.

 • UPL ei anna sõnaselgeid ega kaudseid garantiisid ega kinnitusi seoses veebisaidi teabe või sisu kasutamise, kasutamise tulemuste ja võimetusega neid kasutada või neile juurde pääseda selles osas, mis puudutab veebisaidi ja/või sellel oleva sisu täpsust, usaldusväärsust, täielikkust, õigsust, funktsionaalsust, toimivust, järjepidevust, õigeaegsust, sobivust konkreetseks eesmärgiks ja/või õiguste rikkumise puudumist. Samuti võib veebisaidil kättesaadavaks tehtud teave või andmed sisaldada ebatäpsusi ja/või trükivigu. UPL ei garanteeri, et veebisait või selle funktsioonid toimivad katkestuste, tõrgete või puudusteta või olemasolev teave vastab kasutaja kavandatud eesmärkidele või nõuetele.

 • Kasutaja kannab täielikult kogu riski kasutuse ja selle tulemuste eest selles osas, mis puudutab veebisaidi teabe, andmete või sisu täpsust, usaldusväärsust, täielikkust, terviklikkust, õigsust, funktsionaalsust, toimivust, järjepidevust ja õigeaegsust.

 • UPL ütleb lahti igasugusest praegusest või tulevasest vastutusest veebisaidi teabe, andmete või materjali edastamisel tehtud vigade või väljajätmiste eest.

 • Kasutaja loobub oma õigusest nõuetele seoses negatiivse mõju või tagajärgedega, mille on põhjustanud tuginemine veebisaidil leiduvale teabele või andmetele.

 • Iga isik, kes on saanud või saab veebisaidilt teavet või andmeid, nõustub, et kõik seadusejärgsed või muul viisil saadud varalised õigused sellele teabele kuuluvad eranditult UPL-ile. Veebisaidil sisalduva teabe reprodutseerimine, jagamine või edastamine tasu eest või muul viisil on rangelt keelatud ja kujutab endast EESTI VABARIIGI õiguse rikkumist.

 • UPL ei vastuta mis tahes nõuete või kahjude eest, mis tulenevad otseselt või kaudselt veebisaidilt saadud andmete või materjalide kasutamisest või rakendamisest või volitamata juurdepääsust sellele saidile või muudest põhjustest. UPL võib oma äranägemisel teha muudatusi või täiendusi sellesse lahtiütlusse või selle sätetesse ilma ette teatamata.

  8.a Teenusetingimuste muutmine. UPL võib muuta teenusetingimusi, teavitades teid muudatustest. UPL võib oma äranägemisel pakkuda teile aeg-ajalt veebisaidi eri funktsioone ja võimalusi. UPL jätab siiski endale õiguse katkestada veebisaidi funktsioonide ja võimaluste pakkumine igal ajal ilma ette teatamata.

 • Registreerimisandmed. Seoses veebisaidiga nõustute esitama UPLmail-ile kehtiva, täieliku ja täpse registreerimisteabe (registreerimisandmed), mida teilt veebisaidil nõutakse; ning säilitama ja ajakohastama neid andmeid vastavalt vajadusele, et tagada nende kehtivus, täielikkus ja täpsus.

 • Isiklik kasutus ja turvalisus. Te tunnistate, et õigus kasutada veebisaiti kehtib isiklikult teile. Te nõustute, et te ei müü teavet edasi ega kasutada seda kommertsotstarbel ilma UPL-i sõnaselge nõusolekuta. Olete täielikult vastutav oma parooli ja konto salastatuse säilitamise eest. Teie vastutate täielikult oma konto kasutamise eest, sealhulgas mis tahes kolmanda isiku volitamata kasutamise eest.

 • Vastutusest vabastamine. Te nõustute vabastama UPL-i, selle töötajad, juhid, ametnikud, esindajaid ning nende pärijad ja õigusjärglased vastutusest, kaitsma ja hoidma neid kahjude ja kulude, sh advokaaditasude, tekkimise eest seoses teie konto kasutamisest tulenenud nõuetega, sh laimamise, eraelu puutumatuse rikkumise või identiteedi loata kasutamise, teistele tellijatele teenusekatkestuse põhjustamise ning intellektuaalse omandi või muude õiguste rikkumise nõue.

 • UPL jätab endale õiguse oma äranägemisel igal ajal ilma ette teatamata lõpetada teile juurdepääs teenustele ja nendega seotud teenustele või nende osadele.

  • Me võime koguda teie kohta järgnevat isikut tuvastavat teavet:

  • - nimi

  • - e-posti aadress

  • - postiindeks

  • - demograafiline profiil (nt teie vanus, sugu, ametikoht, haridus ja teile kuuluvad kestvuskaubad)

  • - huvid (nt uudised, sport, reisimine jne)

  • - finantsteave (nt konto- ja krediitkaardinumbrid)

  • - arvamused meie veebisaitide funktsioonide kohta

  Nimetatud teavet säilitab UPL vastavalt asjakohastele UPL-i privaatsuseeskirjadele.

 • Kohalduvad seadused. Seoses hagide või kohtumenetlustega UPL-i vastu kõigis veebisaidi kasutamise või sellele juurdepääsuga seotud asjades, tunnustab veebisaidi kasutaja tagasivõtmatult EESTI VABARIIGI kohtute ainupädevust ja loobub kõigist vastuväidetest kohtualluvuse või kohtualluvuse menetluseks sobimatuse alusel. Eelnimetatud kohtumenetlustes kohaldatakse EESTI VABARIIGI õigust.

 • Kaubamärgi teatis. UPL ja selle veebisaidil nimetatud kaubamärgid ja juriidilised tütarettevõtted on kõik UPL-i kauba- ja/või teenusemärgid. Kõik nendest tulenevad seadusejärgsed või muud õigused kuuluvad täielikult UPL-ile. Ülaltoodu rikkumine kujutab endast EESTI VABARIIGI õiguse ja sama valdkonda reguleerivate rahvusvaheliste lepingute rikkumist.

 • Autoriõiguse teatis. Kui käesoleval veebisaidil pole teisiti märgitud, kuuluvad veebisaidi sisu autoriõigused UPL-ile. Kõik õigused reserveeritud. Ühtki osa sellest veebisaidist, sh teksti, graafikat ja HTML-koodi ei tohi reprodutseerida ega edastada mingil viisil ilma UPL-i selgesõnalise kirjaliku nõusolekuta.

 • Lisaks nõustub kasutaja mitte kasutama veebisaiti, et:

  • - üles laadida, postitada, meilida, edastada või teha muul viisil kättesaadavaks sisu, mis on ebaseaduslik, kahjulik, ähvardav, solvav, ahistav, piinav, laimav, vulgaarne, sündsusetu, halvustav, teiste eraellu tungiv, viha õhutav või rassi, rahvuse või muul alusel solvav;

  • - kahjustada mingil viisil alaealisi;

  • - esineda teise isiku või subjektina, muu hulgas, kuid mitte ainult UPL-i ametniku, foorumi juhi, juhendaja või võõrustajana või esitada valeandmeid või muul viisil eksitavalt kinnitada oma seost mõne isiku või subjektiga;

  • - võltsida päiseid või muul viisil manipuleerida identifikaatoreid, et varjata veebisaidi kaudu edastatava sisu päritolu;

  • - üles laadida, postitada, meilida, edastada või teha muul viisil kättesaadavaks sisu, milleks teil ei ole õigust seaduse või lepingulise või usaldussuhte alusel (nt siseinfo, ärisaladus või konfidentsiaalne teave, mis on avaldatud või saanud teatavaks töösuhte osana või seoses konfidentsiaalsuslepinguga);

  • - üles laadida, postitada, meilida, edastada või teha muul viisil kättesaadavaks sisu, mis rikub kellegi patendi-, kaubamärgi, ärisaladuse, autoriõiguse või muid varalisi õigusi („õigused“);

  • - üles laadida, postitada, meilida, edastada või teha muul viisil kättesaadavaks soovimatuid või volitamata reklaame, reklaammaterjale, rämpsposti, spämmi, ahelkirju, püramiidskeeme või mis tahes muid müügipakkumise vorme, välja arvatud sellisteks eesmärkideks mõeldud alad (näiteks ostualad) (vt meie rämpsposti põhimõtete tervikteksti);

  • - üles laadida, postitada, meilida, edastada või teha muul viisil kättesaadavaks mis tahes materjali, mis sisaldab tarkvaraviiruseid või mis tahes muid arvutikoode, faile või programme, mille eesmärk on katkestada, hävitada või piirata mis tahes arvutitarkvara, riistvara või telekommunikatsiooniseadmete funktsionaalsust;

  • - häirida tavapärast dialoogivoogu, panna ekraani liikuma kiiremini kui teised veebisaidi kasutajad on võimelised teksti sisestama või tegutseda muul viisil, mis mõjutab negatiivselt teiste kasutajate reaalajas suhtlemist;

  • - häirida veebisaiti või sellega ühendatud servereid või võrke või mitte järgida veebisaidiga ühendatud võrkude nõudeid, protseduure, põhimõtteid või eeskirju;

  • - tahtlikult või tahtmatult rikkuda mis tahes kohalikku, riiklikku või rahvusvahelist õigust, muu hulgas, kuid mitte ainult USA väärtpaberite ja valuutakomitee poolt vastu võetud eeskirju, mis tahes riikliku või muu väärtpaberibörsi, muu hulgas New Yorgi või Ameerika börsi või NASDAQi, reegleid ja kõiki muid õigusakte;

  • - teisi jälitada või muul viisil ahistada;

  • - koguda või salvestada isikuandmeid teiste kasutajate kohta;

 • Ettekirjutused rahvusvahelisel kasutamisel.

  Mõistes interneti ülemaailmset olemust, nõustub kasutaja järgima kõiki kohalikke eeskirju seoses internetikäitumise ja vastuvõetava sisuga. Täpsemalt nõustub kasutaja järgima kõiki kohaldatavaid seadusi, mis käsitlevad teie asukohariigist eksporditud tehniliste andmete edastamist.

 • Veebisaidile lisamiseks esitatud või kättesaadavaks tehtud sisu

 • UPL ei nõua omandiõigust sisule, mida kasutaja esitab või teeb kättesaadavaks veebisaidile lisamise eesmärgil. Siiski annab kasutaja sisu suhtes, mida ta esitab või teeb kättesaadavaks veebisaidi üldkasutatavatel aladel, UPL-ile ülemaailmse kasutustasuta lihtlitsentsi vastavalt olukorrale järgnevate õigustega:

  - UPL-i gruppide üldkasutatavatel aladel esitatud või kättesaadavaks tehtud sisu puhul kasutada, reprodutseerida, muuta, kohandada, avalikult esitada ja avalikult kuvada seda üksnes eesmärgil toetada ja edendada konkreetset UPL-i gruppi, kellele see sisu on esitatud või kättesaadavaks tehtud. See litsents kehtib ainult nii kaua, kuni otsustate sisu veebisaidil kasutada, ja lõpeb sisu eemaldamisel veebisaidilt teie või UPL-i poolt.

 • Teenuse muudatused

  UPL jätab endale õiguse igal ajal ja aeg-ajalt ajutiselt või püsivalt muuta või peatada veebisaidil (või selle mis tahes osas) teenus või selle sisu ilma ette teatamata. Kasutaja nõustub, et UPL ei vastuta kasutaja ega kolmandate isikute ees teenuse muutmise, peatamise või katkestamise eest.

 • Konto sulgemine

  • Kasutaja nõustub, et UPL võib teatud tingimustel viivitamatult sulgeda kasutaja UPL-i konto, sellega seotud e-posti aadressid ja juurdepääsu teenusele ilma ette teatamata. Sulgemise põhjuseks võib olla muu hulgas, kuid mitte ainult:

  • (a) teenusetingimuste või muude seotud lepingute või juhiste rikkumine;

  • (b) õiguskaitseorganite või muude valitsusasutuste taotlus;

  • (c) teie taotlus (isealgatatud konto kustutamine);

  • (d) veebisaidi (või selle mis tahes osa) sulgemine või oluline muudatus;

  • (e) ootamatud tehnilised või turvaküsimused või -probleemid;

  • (f) pikad tegevusetuse perioodid.

  • UPL-i konto sulgemine hõlmab järgnevat:

  • (a) juurdepääsu sulgemine kõigele veebisaidil pakutavale, muu hulgas, kuid mitte ainult UPLmaili, gruppidele, sõnumivahetusele, vestlusele, domeenidele, oksjonitele, teadetetahvlitele, tervitustele, teadetele ja mängudele;

  • (b) teie parooli ja kogu teie kontoga (või selle mis tahes osaga) seotud või sellel sisalduvate failide, teabe ja sisu kustutamine;

  • (c) veebisaidi edasise kasutamise tõkestamine. Lisaks sellele nõustute, et konkreetsel põhjusel konto sulgemine toimub ainuüksi UPL-i äranägemisel ja UPL ei vastuta teie ega kolmandate isikute ees teie konto, sellega seotud e-posti aadressi või veebisaidile juurdepääsu sulgemise eest.

  • Need kasutustingimused moodustavad seadusliku kokkuleppe kasutaja ja UPL-i vahel. Teenusele juurdepääsemiseks ja selle kasutamiseks peab kasutaja nõustuma kasutustingimuste kõigi sätete, tingimuste ja teatistega ilma muudatusteta. Kui kasutaja ei nõustu nende kasutustingimustega täies ulatuses, ei saa ta juurdepääsuõigust.

 • Kasutustingimuste muutmine:

  UPL võib aeg-ajalt soovida ajakohastada või muuta veebisaidi teenuste sätteid, tingimusi ja teatisi, et kajastada muudatusi teenustes, teenuseid mõjutavaid seadusemuudatusi või muudel põhjustel, mil UPL-il on õigus teha selliseid muudatusi, ning kasutaja kohuseks on regulaarselt neid sätteid, tingimusi ja teatisi üle vaadata. Veebisaidi teenuste jätkuv kasutamine pärast sellist muutust tähendab teie nõustumist nende muudatustega. Kui ei ole sõnaselgelt teisiti sätestatud, kohalduvad veebisaidi teenuseid muutvatele või täiustavatele funktsioonidele käesolevad kasutustingimused koos aeg-ajalt tehtavate muudatustega.

 • Eraelu puutumatus ja isikuandmed

  Kasutajal peab olema veebisaidil konto. Konto avamiseks peab ta peab esitama enda kohta andmeid ja ajakohastama neid nii, et tagada nende kehtivus. UPL nõustub, et kasutab teie isikuandmeid ainult vastavuses nimetatud kasutajakonto tingimustega.

  Kasutaja vastutab oma parooli ja kontoandmete konfidentsiaalsuse säilitamise eest. Lisaks vastutab kasutaja tegevuse eest, mis toimub tema kontol, ja nõustub teavitama UPL-i viivitamatult oma konto volitamata kasutamisest. UPL ei vastuta kahjude eest, mis kasutajal võivad tekkida, kui tema kontot või salasõna kasutab volitamata isik.

 • Ebaseaduslik või keelatud kasutamine.

  Veebisaidi kasutamise ühe tingimusena nõustub kasutaja, et ta ei kasuta veebisaiti ühelgi eesmärgil, mis on ebaseaduslik või läheb vastuollu kasutustingimustega. Kasutaja ei tohi ka kasutada veebisaiti viisil, mis võiks kahjustada, takistada, üle koormata või kahjustada .NET Passporti teenuseid või häirida nende kasutamist ja nautimist teistel. Kasutaja ei tohi üritada saada volitamata juurdepääsu ühelegi veebisaidi kontole, arvutisüsteemile või veebisaidiga seotud võrgule. Kasutaja ei tohi hankida ega üritada hankida materjale ega teavet ühelgi viisil, mida veebisaidil teadlikult ei ole kättesaadavaks tehtud või võimaldatud.